Disclaimer

De informatie op deze website is alleen voor algemene doeleinden en biedt geen juridisch of professioneel advies, ook geeft het niet het standpunt van Van Ruyven Advocaten en/of de publicerend auteur weer, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien u specifiek juridisch advies wenst, neem dan contact met ons op. Van Ruyven Advocaten is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit informatie op de website of het (tijdelijk) niet correct functioneren van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website en alle intellectuele eigendomsrechten op (de materialen op) deze website berusten uitsluitend bij Van Ruyven Advocaten en/of haar licentiegevers. U mag elementen van de website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze rechten.

U mag elementen of onderdelen van de website alleen verveelvoudigen en/of openbaar maken voor zover dit valt onder één van de wettelijke beperkingen zoals vermeld in bijvoorbeeld de Auteurswet. Ieder ander gebruik van elementen of onderdelen van de website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Ruyven Advocaten. Verzoeken voor toestemming kunnen worden gericht aan info@vanruyvenadvocaten.nl. Van Ruyven Advocaten behoudt zich alle rechten uitdrukkelijk voor.

Websites van derden

De website bevat links naar andere websites die door andere partijen dan Van Ruyven Advocaten worden geëxploiteerd. Van Ruyven Advocaten heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren of de inhoud van deze websites. Van Ruyven Advocaten is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden. Links naar de website van Van Ruyven Advocaten zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Ruyven Advocaten.

Toepasselijk recht

Op deze website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen in verband met de website.

Van Ruyven Advocaten behoudt zicht het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.